The webpage cannot be translate

Copper Contributor

浏览网页时,我想使用浏览器附带的翻译扩展来翻译页面,页面不断提醒我重试。此页面无法翻译,这使得使用起来非常困难。

0 Replies