Azure Database for MySQL
Copied!
Home
Options
1,072
ambhatna on 09-30-2019 09:56 AM
1,424
Parikshit Savjani on 09-10-2019 05:38 PM
743
ramkychan on 09-06-2019 02:30 PM
977
ramkychan on 08-29-2019 04:48 PM
464
Rachel Agyemang on 08-27-2019 10:37 AM
1,719
Parikshit Savjani on 08-20-2019 05:41 PM
341
Jim Toland on 08-19-2019 01:21 PM
535
ramkychan on 08-14-2019 03:24 PM
285
Harini Gupta on 08-14-2019 09:11 AM
965
ramkychan on 08-07-2019 02:08 PM
693
manishku on 08-02-2019 02:49 PM
959
manishku on 08-02-2019 02:42 PM
Latest Comments
Backup Azure Database for MySQL --- backup single database:mysqldump -Fc -v -h XXXXXXX.mysql.database.azure.com -u XXXXXXX -p -d databaseName1 > databaseName1_backup.sql --- backup multiple database:mysqldump -Fc -v -h XXXXXXX.mysql.database.azure.com -u XXXXXXX -p --databases db1 db2 db3 > database...
1 Likes
Very Good!!
0 Likes