Azure Database for MySQL
Copied!
Home
Options
1,012
ambhatna on 09-30-2019 09:56 AM
1,346
Parikshit Savjani on 09-10-2019 05:38 PM
736
ramkychan on 09-06-2019 02:30 PM
942
ramkychan on 08-29-2019 04:48 PM
439
Rachel Agyemang on 08-27-2019 10:37 AM
1,650
Parikshit Savjani on 08-20-2019 05:41 PM
335
Jim Toland on 08-19-2019 01:21 PM
525
ramkychan on 08-14-2019 03:24 PM
281
Harini Gupta on 08-14-2019 09:11 AM
956
ramkychan on 08-07-2019 02:08 PM
679
manishku on 08-02-2019 02:49 PM
941
manishku on 08-02-2019 02:42 PM
Latest Comments
Backup Azure Database for MySQL --- backup single database:mysqldump -Fc -v -h XXXXXXX.mysql.database.azure.com -u XXXXXXX -p -d databaseName1 > databaseName1_backup.sql --- backup multiple database:mysqldump -Fc -v -h XXXXXXX.mysql.database.azure.com -u XXXXXXX -p --databases db1 db2 db3 > database...
1 Likes
Very Good!!
0 Likes