PowerShell ile Network Port Scan (tr-TR)

Contributor

Networkcuların ve Windows sistem yöneticilerin işini kolaylaştıracak bu basit PowerShell scripti ile networkunuzdaki portları tarayıp scv formatında rapor halinde çıktı alabilirsiniz.

 

$port = (enter port value)
$network = “enter network value”
$range = 1..254
$ErrorActionPreference= ‘silentlycontinue’
$(Foreach ($add in $range)
{ $ip = “{0}.{1}” –F $network,$add
Write-Progress “Scanning Network” $ip -PercentComplete (($add/$range.Count)*100)
If(Test-Connection –BufferSize 32 –Count 1 –quiet –ComputerName $ip)
{ $socket = new-object System.Net.Sockets.TcpClient($ip, $port)
If($socket.Connected) { “$ip port $port open”
$socket.Close() }
else { “$ip port $port not open ” }
}
}) | Out-File C:\reports\portscan.csv

 

Uygulama görüntüsü

demo.PNG

 

 

0 Replies