Home

Windows Malicious Software Removal Tool cho Windows Insider Preview và máy hào kỹ thuật xem trước

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-114506%22%20slang%3D%22en-US%22%3EWindows%20Malicious%20Software%20Removal%20Tool%20cho%20Windows%20Insider%20Preview%20v%C3%A0%20m%C3%A1y%20h%C3%A0o%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20xem%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-114506%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EXin%20ch%C3%A0o%20c%E1%BB%ADa%20s%E1%BB%95%20c%E1%BB%95%20%C4%91%C3%B4ng%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99!%3CBR%20%2F%3EXin%20vui%20l%C3%B2ng%20b%C3%ACnh%20bi%E1%BB%87t%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh%20c%C3%A1c%20nguy%20hi%E1%BB%83m%20Windows%20lo%E1%BA%A1i%20b%E1%BB%8F%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20cho%20Windows%20Insider%20Preview%20v%C3%A0%20x64-xem%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%2010%2F2017%20(KB890830)%20cho%20Windows%20c%E1%BB%95%20%C4%91%C3%B4ng%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99%20(kh%C3%B4ng%20b%E1%BB%8F%20qua%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc).%3C%2FP%3E%3CP%3EWindows%20nguy%20hi%E1%BB%83m%20Software%20Removal%20Tool%20(MSRT)%20lo%E1%BA%A1i%20b%E1%BB%8F%20ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20%C4%91%E1%BB%99c%20h%E1%BA%A1i%20kh%E1%BB%8Fi%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh%20ch%E1%BA%A1y%20Windows%2010%2C%20Windows%208.1%2C%20Windows%20Server%202012%20R2%2C%20Windows%208%2C%20Windows%20Server%202012%2C%20Windows%207%20ho%E1%BA%B7c%20Windows%20Server%202008.%3C%2FP%3E%3CP%3EMicrosoft%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ph%C3%A1t%20h%C3%A0nh%20MSRT%20h%C3%A0ng%20th%C3%A1ng%20nh%C6%B0%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20ph%E1%BA%A7n%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20Windows%20Update%20ho%E1%BA%B7c%20%C4%91%E1%BB%99c%20l%E1%BA%ADp.%20S%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20n%C3%A0y%20%C4%91%E1%BB%83%20t%C3%ACm%20v%C3%A0%20lo%E1%BA%A1i%20b%E1%BB%8F%20c%C3%A1c%20li%C3%AAn%20k%E1%BA%BFt%20ng%C6%B0%E1%BB%A3c%20v%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BB%AFng%20thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20h%E1%BB%8D%20%C4%91%C3%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20(xem%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m%20threat).%20To%C3%A0n%20b%E1%BB%99%20ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20s%E1%BA%BD%20kh%C3%B4ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n%20v%C3%A0%20lo%E1%BA%A1i%20b%E1%BB%8F%2C%20xem%20vi%E1%BB%87c%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20Microsoft%20an%20to%C3%A0n%20y%C3%AAn%20t%C4%A9nh.%3C%2FP%3E%3CP%3EB%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt%20n%C3%A0y%20ch%E1%BB%A9a%20th%C3%B4ng%20tin%20v%E1%BB%81%20m%E1%BB%99t%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20kh%C3%A1c%20nhau%20h%C6%A1n%20so%20v%E1%BB%9Bi%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A1n%20ch%E1%BB%91ng%20gian%20l%E1%BA%ADn%20ho%E1%BA%B7c%20ch%E1%BB%91ng%20vi%20r%C3%BAt%2C%20l%C3%A0m%20th%E1%BA%BF%20n%C3%A0o%20b%E1%BA%A1n%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20t%E1%BA%A3i%20v%E1%BB%81%20v%C3%A0%20ch%E1%BA%A1y%20n%C3%B3%2C%20nh%E1%BB%AFng%20g%C3%AC%20s%E1%BA%BD%20x%E1%BA%A3y%20ra%20khi%20nguy%20hi%E1%BB%83m%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%99c%20h%E1%BA%A1i%20ph%C3%A2n%20ph%E1%BB%91i%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20c%C5%A9ng%20bao%20g%E1%BB%93m%20c%C3%A1c%20th%C3%B4ng%20tin%20cho%20m%E1%BB%99t%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20v%C3%A0%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p%20chuy%C3%AAn%20gia%2C%20bao%20g%E1%BB%93m%20c%C3%A1c%20th%C3%B4ng%20tin%20v%E1%BB%81%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20d%C3%B2ng%20l%E1%BB%87nh.%3C%2FP%3E%3CP%3EL%C6%B0u%20%C3%BD%20tu%C3%A2n%20th%E1%BB%A7%20c%C3%A1c%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20v%C3%B2ng%20%C4%91%E1%BB%9Di%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20Microsoft%2C%20MSRT%20kh%C3%B4ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20tr%C3%AAn%20Windows%20Vista%20v%C3%A0%20c%C3%A1c%20n%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A3ng%20l%E1%BB%9Bn.%20%C4%90%E1%BB%83%20bi%E1%BA%BFt%20th%C3%AAm%20chi%20ti%E1%BA%BFt%2C%20xin%20vui%20l%C3%B2ng%20%C4%91i%20%C4%91%E1%BA%BFn%20v%C3%B2ng%20%C4%91%E1%BB%9Di%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20c%E1%BB%A7a%20Microsoft.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Cỏ Dại Nhin
Contributor

Xin chào cửa sổ cổ đông nội bộ!
Xin vui lòng bình biệt về việc phát hành các nguy hiểm Windows loại bỏ công cụ cho Windows Insider Preview và x64-xem trước công nghệ 10/2017 (KB890830) cho Windows cổ đông nội bộ (không bỏ qua trước).

Windows nguy hiểm Software Removal Tool (MSRT) loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy tính chạy Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 hoặc Windows Server 2008.

Microsoft thường phát hành MSRT hàng tháng như là một phần của công cụ Windows Update hoặc độc lập. Sử dụng công cụ này để tìm và loại bỏ các liên kết ngược với những thay đổi họ đã thực hiện (xem bảo hiểm threat). Toàn bộ phần mềm sẽ không được phát hiện và loại bỏ, xem việc sử dụng của Microsoft an toàn yên tĩnh.

Bài viết này chứa thông tin về một công cụ khác nhau hơn so với sản phẩm của bạn chống gian lận hoặc chống vi rút, làm thế nào bạn có thể tải về và chạy nó, những gì sẽ xảy ra khi nguy hiểm và độc hại phân phối công cụ cũng bao gồm các thông tin cho một người quản trị và chuyên nghiệp chuyên gia, bao gồm các thông tin về hỗ trợ dòng lệnh.

Lưu ý tuân thủ các chính sách vòng đời hỗ trợ Microsoft, MSRT không được hỗ trợ trên Windows Vista và các nền tảng lớn. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đi đến vòng đời hỗ trợ của Microsoft.

 

Related Conversations
Tabs and Dark Mode
cjc2112 in Discussions on
50 Replies
Extentions Synchronization
Deleted in Discussions on
3 Replies
Stable version of Edge insider browser
HotCakeX in Discussions on
35 Replies
How to Prevent Teams from Auto-Launch
chenrylee in Microsoft Teams on
32 Replies
Security Community Webinars
Valon_Kolica in Security, Privacy & Compliance on
15 Replies
Dev channel update to 80.0.355.1 is live
josh_bodner in Discussions on
67 Replies