Ikaw at Ako: Tayo’y isang Pamayanan (8-11)

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1922236%22%20slang%3D%22en-US%22%3EIkaw%20at%20Ako%3A%20Tayo%E2%80%99y%20isang%20Pamayanan%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1922236%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EBilang%20bahagi%20ng%20isang%20komunidad%2C%20ang%20lahat%20ng%20ating%20kilos%20ay%20may%20epekto%20sa%20iba.%20Ang%20bawat%20kabutihang%20gagawin%20natin%20ay%20may%20magandang%20dulot%20sa%20ating%20kapwa.%20Sa%20panahon%20ng%20pandemya%2C%20ano-anong%20mga%20bagay%20ang%20maari%20nating%20gawin%20na%20magreresulta%20ng%20magandang%20epekto%20sa%20ating%20komunidad%3F%20Magtala%20ng%2010%20bagay%20na%20maari%20mong%20gawin%20bilang%20bahagi%20ng%20iyong%20komunidad%20at%20ng%20mundo.%20I-%3CEM%3Epost%3C%2FEM%3E%20ang%20iyong%20sagot%20sa%20ating%20%3CEM%3EYammer%20community%3C%2FEM%3E%20na%20nasa%20ibaba.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Occasional Visitor

Bilang bahagi ng isang komunidad, ang lahat ng ating kilos ay may epekto sa iba. Ang bawat kabutihang gagawin natin ay may magandang dulot sa ating kapwa. Sa panahon ng pandemya, ano-anong mga bagay ang maari nating gawin na magreresulta ng magandang epekto sa ating komunidad? Magtala ng 10 bagay na maari mong gawin bilang bahagi ng iyong komunidad at ng mundo. I-post ang iyong sagot sa ating Yammer community na nasa ibaba.

0 Replies