Vert.zoeken formule niet zichtbaar in formulebalk

Copper Contributor

Hallo deskundigen,

Ik heb een probleem met mijn formule in Excel. De formule geeft wel een waarde aan alleen in de formulebalk is de formule niet meer te zien. Ik gebruik hierbij Vert.Zoeken vanuit een ander werkblad. Dit is een voorbeeld hiervan:  =a4=(VERT. ZOEKEN($a 4;' Soll matrix september 2023'!$A$4:$FX$434; 7; ONWAAR)). Ik weet niet wat hier fout gaat.

6 Replies
In english: Hello experts,

I have a problem with my formula in Excel. The formula does indicate a value, but the formula is no longer visible in the formula bar. I use VLOOKUP from another worksheet. This is an example of this: =a4=(VLOOKUP($a 4;' Soll matrix September 2023'!$A$4:$FX$434; 7; FALSE)). I don't know what's going wrong here.

@WesselLoozekoot 

Het lijkt erop dat er enkele spaties en foutieve tekens in de formule staan die mogelijk de fout veroorzaken. Probeer de formule als volgt aan te passen:

=A4=(VERT.ZOEKEN($A4;'Soll matrix september 2023'!$A$4:$FX$434;7;ONWAAR))

Belangrijkste correcties:

  1. Verwijder de spaties tussen de functienaam en de haakjes (bijvoorbeeld VERT.ZOEKEN in plaats van VERT. ZOEKEN).
  2. Zorg ervoor dat de verwijzing naar het andere werkblad correct is gespeld en dat de naam van het werkblad tussen enkele aanhalingstekens staat (bijvoorbeeld 'Soll matrix september 2023').
  3. Controleer of de kolomnummers en andere argumenten van de VERT.ZOEKEN-functie correct zijn ingesteld.

Als je deze wijzigingen hebt aangebracht en de formule nog steeds niet correct wordt weergegeven in de formulebalk, controleer dan of er geen andere fouten in je werkblad zijn die de weergave van de formule beïnvloeden.

 

Here's the corrected formula in English:

=A4=(VLOOKUP($A4,'Soll matrix september 2023'!$A$4:$FX$434,7,FALSE))

Main corrections:

  1. Remove the spaces between the function name and the parentheses (e.g., VLOOKUP instead of VLOOKUP).
  2. Ensure that the reference to the other worksheet is spelled correctly and that the worksheet name is enclosed in single quotation marks (e.g., 'Soll matrix september 2023').
  3. Check that the column numbers and other arguments of the VLOOKUP function are correctly set.

Once you've made these adjustments, if the formula still isn't displaying correctly in the formula bar, check for any other errors in your worksheet that might be affecting the formula's display.

The text was created with the help of AI.

 

My answers are voluntary and without guarantee!

 

Hope this will help you.

 

Was the answer useful? Mark as best response and like it!

This will help all forum participants.

It hasn't worked yet, I checked everything and the formula is correct. The formula bar only shows false or true.

@WesselLoozekoot 

Remove Spaces and Correct Syntax: Ensure there are no spaces between function names and arguments, and also correct any syntax errors.

Fix Cell References: Make sure cell references are correctly specified.

Check Worksheet Name: Ensure the worksheet name is correctly spelled and referenced.

Here is the corrected formula:

=A4=(VLOOKUP($A4,'Soll matrix September 2023'!$A$4:$FX$434,7,FALSE))

This formula will compare the value in cell A4 with the value found using VLOOKUP in the range 'Soll matrix September 2023'!$A$4:$FX$434.

If the value is found, it will return TRUE; otherwise, it will return FALSE.

If this is not the desired result, please provide detailed information about what exactly you want to achieve (preferably step by step or cell by cell).

The problem keeps coming up, enter the formula and it then returns the value as true. The problem is that the formula is not visible in the formula bar and cannot be retrieved.
An example file would help.