Không mở được file Excel

Copper Contributor

File Excel của mình hiển thị khi mở file:

"File xxx.xlsx của bạn có thể bị khoá, đang sử dụng hoặc bạn không có đủ quyền"

 

Giúp mình với.

1 Reply

@Tin_Pht 

Dưới đây là một số liên kết có thể giúp bạn.

 

Password Options

How to unprotect the excel sheet if forgot the password

 

Tác giả của văn bản này không biết ngôn ngữ này (ngay cả khi anh ta muốn).

Văn bản có thể có lỗi ngữ pháp hoặc lỗi đánh máy.

 

 

NikolinoDE