EXCEL DE FORMÜL KENDİLİĞİNDEN DEĞİŞİYOR

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2316389%22%20slang%3D%22en-US%22%3EEXCEL%20DE%20FORM%C3%9CL%20KEND%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0NDEN%20DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0YOR%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2316389%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EMerhaba%3B%3CBR%20%2F%3EAyn%C4%B1%20dosya%20i%C3%A7erisinde%20gelir%20sat%C4%B1rlar%C4%B1%20dolduk%C3%A7a%20sat%C4%B1rlar%C4%B1%20ba%C5%9Fka%20bir%20sayfada%2C%20daha%20d%C3%BCzenli%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClememi%20sa%C4%9Flamak%20ad%C4%B1na%20(%3Dgelir!B7)%20gibi%20basit%20bir%20kodla%20%C3%A7ekerek%20edindi%C4%9Fim%20veri%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleme%20sayfas%C4%B1nda%2C%20t%C3%BCm%20bo%C5%9F%20saturlar%C4%B1%20ilgili%20form%C3%BCl%C3%BC%20yineleyerek%20kaydedip%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1ktan%20sonra%2C%20'gelir'%20sayfama%20yeni%20giri%C5%9F%20yap%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20yani%20%C3%B6rne%C4%9Fini%20verdi%C4%9Fim%20(%3Dgelir!B7)%20doldu%C4%9Funda%20veriyi%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1rd%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%20sayfadak%C4%B1%20sat%C4%B1ra%20ge%C3%A7memekle%20birlikte%2C%20h%C3%BCcrenin%20form%C3%BCl%C3%BCn%C3%BCnde%20otomotik%20olarak%201%20veri%20geldiyse%20B8-%202%20veya%20daha%20fazla%20veri%20ge%C5%9Fldiyse%20B9-b10-b11%20gibi%20de%C4%9Fi%C5%9Fiyor.%20Bu%20de%C4%9Fi%C5%9Fmesin%20diye%20ne%20yap%C4%B1l%C4%B1r.%20Not%20veriyi%20%C3%A7ekti%C4%9Fim%20sayfaya%20veriler%20google%20formlardan%20olu%C5%9Fturuluyor%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2316389%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EExcel%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2316535%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20EXCEL%20DE%20FORM%C3%9CL%20KEND%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0NDEN%20DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0YOR%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2316535%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F1043422%22%3E%40daynight%20target%3D_blank%20target%3D_blank%20target%3D_blankt%3C%2FA%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%C4%B0zninizle%2C%20tavsiye%20edebilirsem.%20Resim%20olmadan%20bir%20Excel%20dosyas%C4%B1%20(hassas%20veriler%20olmadan)%20y%C3%BCklerseniz%20hepimize%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olabilir.%20Bir%20resmin%20bin%20kelime%20s%C3%B6yleyebilece%C4%9Fi%20s%C3%B6ylense%20bile%2C%20Excel'de%20kesinlikle%20de%C4%9Fil%2C%20baz%C4%B1%20durumlarda%20tam%20tersine.%20Sorunu%20%C3%A7ok%20daha%20iyi%20anlayabildi%C4%9Fimiz%20i%C3%A7in%20bu%20hepimiz%20i%C3%A7in%20bir%20nimet%20olacakt%C4%B1r%2C%20herkes%20i%C3%A7in%20bir%20kazan-kazan%20durumu.%3C%2FP%3E%3CP%3E*%20Excel%20s%C3%BCr%C3%BCm%C3%BCn%C3%BC%20ve%20i%C5%9Fletim%20sistemini%20bilmek%20de%20bir%20avantaj%20olacakt%C4%B1r.%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EAnlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1z%20ve%20sabr%C4%B1n%C4%B1z%20i%C3%A7in%20te%C5%9Fekk%C3%BCr%20ederiz%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3ENikolino%3C%2FP%3E%3CP%3EHi%C3%A7bir%20%C5%9Fey%20bilmedi%C4%9Fimi%20biliyorum%20(Sokrates)%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%20class%3D%22VIiyi%22%3E%3CSPAN%20class%3D%22JLqJ4b%20ChMk0b%22%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2316921%22%20slang%3D%22en-US%22%3ERe%3A%20EXCEL%20DE%20FORM%C3%9CL%20KEND%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0NDEN%20DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0YOR%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2316921%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%40%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2Fuser%2Fviewprofilepage%2Fuser-id%2F722750%22%20target%3D%22_blank%22%3ENikolino%20Merhaba%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3Eekteki%201.%20ve%202.%20g%C3%B6rselde%20g%C3%B6r%C3%BClece%C4%9Fi%20%C3%BCzere%2C%20gelir%20sayfas%C4%B1ndaki%2017.%20sat%C4%B1rdan%20veri%20%C3%A7ekme%20form%C3%BCl%C3%BCn%C3%BC%20islem%20isimli%20sayfama%20ekledim.%26nbsp%3B%20Kay%C4%B1t%20sonras%C4%B1%20gelir%20sayfama%20veri%20biriktiren%20google%20formlardaki%20i%C5%9Flemim%203.%20g%C3%B6rselde%20g%C3%B6rece%C4%9Finiz%20%C3%BCzere%2017.%20sat%C4%B1rda%20yerini%20al%C4%B1rken%2C%20ayn%C4%B1%2017.%20sat%C4%B1rdaki%20baz%C4%B1%20h%C3%BCcreleri%20bekleyen%20islem%20sayfam%C4%B1n%20ilgili%20h%C3%BCcreleri%20veriyi%20almamakla%20birlikte%20form%C3%BCl%20h%C3%BCcre%20nosunu%20da%20otomotik%20de%C4%9Fi%C5%9Ftiriyor.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CDIV%20class%3D%22post-author-login%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FDIV%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
New Contributor

Merhaba;
Aynı dosya içerisinde gelir satırları doldukça satırları başka bir sayfada, daha düzenli görüntülememi sağlamak adına (=gelir!B7) gibi basit bir kodla çekerek edindiğim veri görüntüleme sayfasında, tüm boş saturları ilgili formülü yineleyerek kaydedip çıktıktan sonra, 'gelir' sayfama yeni giriş yapıldığında yani örneğini verdiğim (=gelir!B7) dolduğunda veriyi çağırdığım sayfadakı satıra geçmemekle birlikte, hücrenin formülününde otomotik olarak 1 veri geldiyse B8- 2 veya daha fazla veri geşldiyse B9-b10-b11 gibi değişiyor. Bu değişmesin diye ne yapılır. Not veriyi çektiğim sayfaya veriler google formlardan oluşturuluyor

3 Replies

@daynightt 

İzninizle, tavsiye edebilirsem. Resim olmadan bir Excel dosyası (hassas veriler olmadan) yüklerseniz hepimize yardımcı olabilir. Bir resmin bin kelime söyleyebileceği söylense bile, Excel'de kesinlikle değil, bazı durumlarda tam tersine. Sorunu çok daha iyi anlayabildiğimiz için bu hepimiz için bir nimet olacaktır, herkes için bir kazan-kazan durumu.

* Excel sürümünü ve işletim sistemini bilmek de bir avantaj olacaktır.

 

 

Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz

 

 

Nikolino

Hiçbir şey bilmediğimi biliyorum (Sokrates)

 

@Nikolino Merhaba

 

ekteki 1. ve 2. görselde görüleceği üzere, gelir sayfasındaki 17. satırdan veri çekme formülünü islem isimli sayfama ekledim.  Kayıt sonrası gelir sayfama veri biriktiren google formlardaki işlemim 3. görselde göreceğiniz üzere 17. satırda yerini alırken, aynı 17. satırdaki bazı hücreleri bekleyen islem sayfamın ilgili hücreleri veriyi almamakla birlikte formül hücre nosunu da otomotik değiştiriyor. 

 

@daynightt 

Yanlış anlaşılmamak için, toplulukta excel kullanıcılarının amacı, projelerinde (Excel kullanıcılarından) yardım sağlamak veya daha doğrusu, bitmiş işleri veya bitmiş fikirleri teslim etmemek için düşünmek için yiyecek sağlamaktır.

Örnek bir dosya eklemenizi tavsiye ettim (hassas veriler olmadan) ... herhangi bir dosya görmeyin.

Size bir örnek üzerine inşa etmenizi tavsiye ettim ... neden bunu yardım edilmek isteyenden başka biri yapsın?

Sana hiç fotoğraf önermedim ... onlar sadece fotoğraf.

Excel sürümünüzün ve işletim sisteminizin bilinmesini tavsiye ettim, çünkü bu çoğu zaman çok önemlidir ... hiçbir bilgi görmüyorum.

 

  Maalesef temel bilgiler olmadan size yardımcı olamam.

 

P.S: Metin makineye çevrilmiştir, kullanıcı bu dili konuşamaz.

 

Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz

 

Nikolino

Bilmediğimi biliyorum (Sokrates)