Cannot create new tab

New Contributor

Tôi nhận được thông báo sau khi tôi đang cố gắng tạo một trang tính mới trong một tệp hiện có bằng cách nhấp vào nút + hoặc dãy phím Alt, I, W:

 

Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy 'G: \ <đường dẫn thư mục> \ Worksheet.xlsx'. Có thể nó đã được di chuyển, đổi tên hoặc xóa?

0 Replies