Blacklist website

Copper Contributor

Trang web của tôi đã bị báo cáo là lừa đảo mà không có lý do, làm cách nào để xóa trang web đó?
Địa chỉ : seongshop.com

 

 

1 Reply

@WonJunSeong Hello!  Apologies if I've misunderstood your question, I've had to use a translator.  

 

If your website is being incorrectly flagged by SmartScreen, here is information from the Microsoft Defender SmartScreen FAQ: Microsoft Defender SmartScreen Frequently Asked Questions

 

Kelly_Y_0-1676322519927.png

-Kelly