ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری CRM نرم افزار

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-2091075%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20CRM%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-2091075%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%20CRM%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%D8%B1%D8%A7%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E!%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3ECRM%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%D8%8C%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%8C%20%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%20%D9%87%D9%85%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%A2%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E!%3CBR%20%2F%3E%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%3C%2FSPAN%3E%20%3CSPAN%3ECRM%20%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D8%A7%DB%8C%D9%86%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%20crm%20%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%A2%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%20%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D9%88%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3E%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%20%D9%88%20%3C%2FSPAN%3E%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF.%3C%2FP%3E%3CP%3E%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%88%20%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-2091075%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3ECRM%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
Frequent Visitor

 

شاید تا بحال اسم CRM را زیاد شنیده باشید، اما با چیستی و کارایی آن آشنا نباشید!

 نرم افزارCRM، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری است که در امور کسب و کارتان همراه شماست.

نه تنها کسب و کار های بزرگ، بدلیل تعداد مشتریان بالا و مشغله زیاد، بلکه کسب و کار های متوسط و کوچک هم می توانند از مزایای سی آر ام بهره مند شوند.

مشتری ها مهم ترین دارایی هر کسب و کاری هستند و این نرم افزار به شما کمک میکند تا دارایی هایتان را به خوبی حفظ کنید!
با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری پارس ویتایگر، که نسخه بومی سازی شده نرم افزار CRM  ویتایگر است، می توانید از بدرستی انجام شدن امور ضروری کسب و کارتان اطمینان حاصل کنید.

این crm متناسب با کسب و کار های ایرانی است، با وجود تقویم شمسی، میتوانید همه رویداد ها، قرار ملاقات ها و پیگیری های خود را ذخیره کنید و سی آر ام همه این رویداد ها را به شما یادآوری میکند.

همه تعاملات شما با مشتری در نرم افزار ذخیره می شوند در نتیجه هنگام تعامل های بعدی، دیگری نیازی به معرفی مجدد مشتری نیست و نیازی نیست تا مشتری دوباره مشکلات قبلی را بازگو کند.

با امکان ایجاد گردش کار، دیگر مجبور به انجام دستی امور نیستید، زیرا نرم افزار به طور خودکار آن ها را برای شما انجام میدهد و میتوانید بسیاری از فعالیت های خود را با صرف زمان کمتری انجام دهید.

به راحتی می توانید فرصت های فروش و لیدها را مدیریت کنید و آن ها را به مشتری تبدیل کنید در نتیجه فروشتان هم افزایش پیدا خواهد کرد.

0 Replies