תחרות

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-834185%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-834185%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%3CFONT%20size%3D%226%22%3E%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%91-%20Word%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3EWord%20(%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98)%20%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%91-%2097%20%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95%20%D7%A9%D7%A0%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%3A%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%2C%20%D7%93%D7%90%D7%A8%D7%99%2C%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%2C%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%AA%20(%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%99)%2C%20%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%94%D7%99%D7%AA%2C%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%20%D7%95%D7%90%D7%95%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8.%20%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%9E%D7%94%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%9B%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9%20%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%A2%20%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95.%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%A9%D7%94%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%3F%20%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%91%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D%3F%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%2C%20%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%95%20%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%99%3F%20%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%2C%20%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%3F%20%D7%94%D7%90%D7%9D%20%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%90%D7%95%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%95-%D7%A9%D7%99%D7%97%3F%20%D7%90%D7%95%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%2C%20%D7%9B%D7%9E%D7%95%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fhe-il%2Farticle%2F882e8564-0edb-435e-84b5-1d8552ccf0c0%23id0eaabaaa%3Donline%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20noopener%20noreferrer%20noopener%20noreferrer%22%3E%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F%20%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%3C%2FA%3E%2C%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fhe-il%2Farticle%2F644bf689-31a0-4977-a4fb-afe01820c1fd%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20noopener%20noreferrer%20noopener%20noreferrer%22%3E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91-%20%40%D7%90%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%93%D7%99%20%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%92%20%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%91%3C%2FA%3E%D7%95%D7%9B%D7%9F%20%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fhe-il%2Farticle%2F65912b2d-8b81-41e1-ac52-c20a65ce8ecf%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20noopener%20noreferrer%20noopener%20noreferrer%22%3E%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%94-%20Word%20%D7%A9%D7%9C%D7%9A%20%D7%9C%D7%93%D7%A3%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%20%D7%91-%20Sway%3C%2FA%3E(%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%20O365%20%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93).%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3EJ%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%91%20%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%97%D7%AA%20'%3CSTRONG%3E%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%9D%3C%2FSTRONG%3E'%20%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94%20%D7%9B%D7%93%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%9D%20%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%20%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%97%D7%93%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94%20%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%20%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20Amazon%20%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%20100%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%9D.%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%3CSTRONG%3E%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%9D%3A%3C%2FSTRONG%3E%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9C%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99%20%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%3A%20%3CSTRONG%3E%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%3C%2FSTRONG%3E%D7%90%D7%95%20%3CSTRONG%3E%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A1%D7%A7%D7%A8.%3C%2FSTRONG%3E%20%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%90%D7%9D%20%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D!%20%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9C%20%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%90%D7%97%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%90%D7%95%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%93%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%20%D7%90%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA.%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%3CSTRONG%3E%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%3A%20%3C%2FSTRONG%3E%D7%9C%D7%97%D7%A5%20%D7%A2%D7%9C%20%22%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94%22%20%D7%AA%D7%97%D7%AA%20%3CSPAN%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Ftechcommunity.microsoft.com%2Ft5%2FCompetitions%2Fbd-p%2FOfficeInternationalCompetitions%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3ECompetition%20space%3C%2FA%3E%3C%2FSPAN%3E%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20Office%20%D7%91-%20Tech%20Community%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9F%20%D7%A9%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%3A%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CUL%20dir%3D%22rtl%22%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%3E%0A%3CLI%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%91%D7%94%20%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%AA%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%26nbsp%3B%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9%20%D7%90%D7%95%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D%20(%D7%90%D7%9D%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D)%26nbsp%3B%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9%20%D7%90%D7%95%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D%20%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%26nbsp%3B%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%94%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%9D%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%20(%D7%90%D7%9D%20%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%90%D7%AA)%3A%26nbsp%3B%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%9A%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%26nbsp%3B%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94%26nbsp%3B%3C%2FLI%3E%0A%3CLI%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%AA%20Build%20%D7%9E%D7%A1'%26nbsp%3B%3C%2FLI%3E%0A%3C%2FUL%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%3CSTRONG%3E%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%A7%D7%A8%3A%20%3C%2FSTRONG%3E%D7%91%D7%A2%D7%AA%20%22%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%91-%20Word%20%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%22%20%D7%91-%20Office%20International%20competitions%20space%20%D7%91%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%3CSPAN%3E%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dv4j5cvGGr0GRqy180BHbRy65d7CVBQ9Dn20YAVAYTxVUQkpPSDJZNzRMMUdaMTVXUTdUWUFWMUtRQy4u%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20noopener%20noreferrer%20noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dv4j5cvGGr0GRqy180BHbRy65d7CVBQ9Dn20YAVAYTxVUQkpPSDJZNzRMMUdaMTVXUTdUWUFWMUtRQy4u%22%3C%2FA%3E%3C%2FSPAN%3E.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%9A%20%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%20%D7%95%D7%A9%D7%AA%D7%A3%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA!%20%D7%91%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A3!%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%0A%3CP%20style%3D%22text-align%3A%20right%3B%22%20dir%3D%22rtl%22%3E%D7%A7%D7%A8%D7%90%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%20%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%9D.%20%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%91%3A%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%94%2C%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F%2C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%2C%20%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%9F%20%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94.%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9B%D7%9A%2C%20%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%2F%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%9C%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%9D%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A3.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Highlighted
Microsoft

תחרות מימין לשמאל ב- Word באינטרנט

 

Word (באינטרנט) זמין ב- 97 שפות כולל השפות האלו שנכתבות מימין לשמאל: ערבית, דארי, עברית, פרסית (פארסי), סינדהית, אורדו ואויגור. נשמח לשמוע מה דעתכם על איכות חוויית המשתמש והתרגומים בשבע השפות האלו.

 

האם חווית בעיות כלשהן בחוויית העריכה? האם ראית בעיות בהתאמה לשפות אחרות או בעיית כיווניות של הטקסט בתפריטים? בעת העריכה, האם התבליטים או המספרים מוצגים כראוי? בעת שימוש בספרות מקומיות, האם החוויה שונה מהיישום לשולחן העבודה? האם ראית בעיות בפריסה או בעיות יישור טקסט בתיבות דו-שיח? או שאולי תרצה לנסות כמה תכונות שהתווספו לאחרונה, כמו הכנסת תוכן עניינים, שימוש ב- @אזכורים כדי לתייג מישהו לקבלת משוב וכן שינוי מסמך ה- Word שלך לדף אינטרנט ב- Sway (זמין למנויי O365 בלבד).

 

Jעקוב אחר ההוראות תחת 'כיצד להירשם' למטה כדי להירשם לתחרות ולקבל את הסיכוי לזכות באחד מתוך שלושה כרטיסי מתנה אלקטרוניים של Amazon בשווי 100 דולרים.

 

כיצד להירשם:

תוכל להירשם להגרלה בשתי דרכים: דיווח על בעיה או מענה על סקר. נשמח אם תעשה את שניהם! תוכל לשלוח תשובה אחת לסקר או לדווח על כמה בעיות כדי להגדיל את סיכוייך לזכות.

 

דיווח על בעיה: לחץ על "התחל שיחה חדשה" תחת Competition space בקהילה הבינלאומית של Office ב- Tech Community ופרסם בעיה שמצאת עם הפרטים הרלוונטיים היכן שאפשר: 

  • תיאור הבעיה שבה נתקלת  
  • השפה המושפעת 
  • בעיות נוכחיות של חוויית המשתמש או בעיות בתרגום (אם ישים) 
  • הצעות לחוויות המשתמש או התרגום וסיבות לשינוי 
  • הטקסט התואם באנגלית (אם הוא ידוע וניתן לעשות זאת): 
  • צילום מסך של הבעיה 
  • שלבים לשחזור הבעיה  
  • פלטפורמה 
  • גירסת Build מס' 

 

מענה לסקר: בעת "השלמה ושליחת סקר שפות מימין לשמאל ב- Word באינטרנט" ב- Office International competitions space בכתובת https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbRy65d7CVBQ9Dn20YAVAYTxVUQkpP....  

 

הזמן את החברים ואת העמיתים שלך שישתתפו ושתף את התחרות במדיה החברתית! בהצלחה ותודה מראש לכל מי שישתתף!

 

קרא את הכללים הרשמיים שמצורפים לפני שתירשם. שים לב: תקנות הייצוא של ארצות הברית מונעות ייצוא של טובין ושירותים אל קובה, איראן, קוריאה הצפונית, סודן וסוריה. לפיכך, תושבי מדינות/אזורים אלו אינם זכאים להשתתף.

0 Replies