Azure Lighthouse nedir?

%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-1848750%22%20slang%3D%22en-US%22%3EAzure%20Lighthouse%20nedir%3F%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-1848750%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CP%3EBinlerce%20Microsoft%20i%C5%9F%20orta%C4%9F%C4%B1%20ve%20azure%20portal%C4%B1n%C4%B1%20kullanan%20i%C5%9Fletme%2C%20Azure%20%C3%BCzerindeki%2C%20kaynak%20havuzlar%C4%B1nda%20bulunan%20on%20binlerce%20aboneli%C4%9Fini%20ve%20bir%20milyondan%20fazla%20Azure%20kayna%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20temsil%20eden%20Azure%20tanent%20aras%C4%B1ndaki%20hizmetleri%20y%C3%B6netmek%20i%C3%A7in%20Azure%20Lighthouse'u%20kullan%C4%B1yor.%20Azure%20Lighthouse%20ile%2C%20hizmet%20sa%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1lar%20ve%20kendi%20azure%20portal%C4%B1n%C4%B1%20y%C3%B6neten%20i%C5%9Fletmeler%2C%20Azure'un%20kapsaml%C4%B1%20ve%20sa%C4%9Flam%20y%C3%B6netim%20ara%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20kullanarak%20daha%20y%C3%BCksek%20operasyonel%20verimlilik%20elde%20edebilir%20hatta%20ediyorlar.%20Art%C4%B1k%20hibrit%20yap%C4%B1lar%20i%C3%A7inde%20daha%20y%C3%BCksek%20otomatize%20edilmi%C5%9F%2C%20%C3%B6l%C3%A7eklenebilir%20ve%20geli%C5%9Fmi%C5%9F%20y%C3%B6netim%20becerileri%20ile%20mevcut%20kaynaklar%C4%B1%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleyebilir%20ve%20y%C3%B6netebilirsiniz.%3C%2FP%3E%3CP%3EY%C3%B6netilen%20Servis%20Sa%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1n%20(MSP%E2%80%99lerin)%20hibrit%20yap%C4%B1lar%20ile%20lokasyonunda%20bulunan%20kaynaklar%20%C3%BCzerinden%20m%C3%BC%C5%9Fterilerine%20hizmet%20vermesi%20yayg%C4%B1nd%C4%B1r.%20Bir%C3%A7ok%20MSP%20orta%C4%9F%C4%B1%20bu%20geli%C5%9Fmi%C5%9F%20senaryolarda%20birle%C5%9Fik%20bir%20y%C3%B6netim%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC%20elde%20etmek%20i%C3%A7in%20Azure%20Lighthouse'a%20ve%20Azure%20Arc'a%20g%C3%BCveniyor.%20MSP'ler%2C%20Azure%20kaynak%20y%C3%B6netimi%20arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1yla%20m%C3%BC%C5%9Fterilerinin%20%C5%9Firket%20i%C3%A7i%20ortamlar%C4%B1n%C4%B1%20y%C3%B6netmek%20i%C3%A7in%20hizmet%20tekliflerini%20geni%C5%9Fletebilir%2C%20kaynaklar%C4%B1%20%C3%B6l%C3%A7ekli%20olarak%20y%C3%B6netebilir%20ve%20Azure%20ilkelerini%20kullanarak%20uyumlulu%C4%9Fu%20y%C3%B6netebilir.%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Lighthouse%2C%20Azure%20Politikas%C4%B1%20ve%20Azure%20Arc'%C4%B1%20kullanan%20bir%20Azure%20Uzman%20MSP%20ve%20ISV%20olan%20yap%C4%B1lar%20bir%20%C3%A7ok%20sekt%C3%B6rdeki%20hizmetleri%20hibrit%20yap%C4%B1lar%20sayesinde%20m%C3%BC%C5%9Fterilerine%20uyumluluk%20ve%20performans%20sa%C4%9Flar.%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Arc%2C%20hibrit%20ortamlarda%20ki%20sanal%20makinelerinizi%20kolayca%20y%C3%B6netmenizi%20sa%C4%9Flarken%20Azure%20Lighthouse%20ile%20kullan%C4%B1lan%20Azure%20Politikas%C4%B1%2C%20m%C3%BC%C5%9Fterilerin%20kulland%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20t%C3%BCm%20bulutlarda%20ve%20%C3%B6zel%20veri%20merkezlerinde%20veya%20%C5%9Fube%20ofislerinde%20t%C3%BCm%20m%C3%BC%C5%9Fterileri%20aras%C4%B1nda%20tutarl%C4%B1l%C4%B1k%2C%20g%C3%BCvenlik%20ve%20uyumluluk%20elde%20etmelerine%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olur.%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20%C3%BCzerindeki%20HITRUST%209.1%20sertifikal%C4%B1%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmleri%2C%20kurumsal%20kurulu%C5%9Flar%C4%B1n%20kolayl%C4%B1kla%20buluta%20ge%C3%A7i%C5%9Flerini%20ve%20buluta%20daha%20g%C3%BCvenli%20bir%20%C5%9Fekilde%20h%C4%B1zlanmalar%C4%B1n%C4%B1%20sa%C4%9Fl%C4%B1yor.%20Azure%20hizmetleri%20i%C3%A7in%20zengin%20bir%20uyumluluk%20referans%20mimarisi%20k%C3%BCt%C3%BCphanesi%2C%20benzersiz%20Otomatik%20Korumalar%20ve%20%C4%B0yile%C5%9Ftirme%20teknolojimiz%20ile%20birlikte%20Azure%20Lighthouse%20ve%20Azure%20bulutunun%20ger%C3%A7ek%20potansiyelini%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1r.%20G%C3%B6rsel%20ve%20kullan%C4%B1m%C4%B1%20kolay%20uyumluluk%20kontrol%20panelimiz%20ve%20esnek%20raporlar%C4%B1m%C4%B1z%2C%20uyumlulu%C4%9Fu%20g%C3%B6stermek%20i%C3%A7in%20gereken%20%C5%9Feffafl%C4%B1k%20ve%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCk%20sa%C4%9Flar.%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20lighthose%20deneyimlerini%20payla%C5%9Fan%20ve%20ilgimi%20%C3%A7eken%20bir%20firma%20m%C3%BC%C5%9Fterileri%20ad%C4%B1na%20ekranlar%2C%20mikrofonlar%2C%20kameralar%2C%20hoparl%C3%B6rler%20ve%20Microsoft%20Teams'in%20ger%C3%A7ek%20zamanl%C4%B1%20%C3%B6zellikleri%20de%20dahil%20olmak%20%C3%BCzere%20Microsoft%20i%C5%9Fbirli%C4%9Fi%20cihazlar%C4%B1n%C4%B1n%20(Surface%20Hubs%201%2C%202%20ve%20Microsoft%20Teams%20Rooms)%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20durumlar%C4%B1n%C4%B1%20Azure%20%C3%BCzerinden%20y%C3%B6netiyor.%20Birincil%20izleme%20arac%C4%B1%20olarak%20Azure%20Monitor'e%20ve%20g%C3%BCvenli%20eri%C5%9Fim%20mekanizmas%C4%B1%20olarak%20Azure%20Lighthouse'a%20d%C3%B6nerek%2C%20son%20teknoloji%20cihaz%20y%C3%B6netimini%20sa%C4%9Flamaktad%C4%B1r.%20T%C3%BCm%20m%C3%BC%C5%9Fterilerinin%20konsolide%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCmleri%20ile%20g%C3%B6zetim%20sa%C4%9Flar%20ve%20h%C4%B1zl%C4%B1%20sorun%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC%20i%C3%A7in%20i%C5%9F%20ak%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%20tetikleyen%20zaman%C4%B1nda%20uyar%C4%B1lar%20sa%C4%9Flar.%20Azure%20Lighthouse%20daha%20ak%C4%B1c%C4%B1%20kullan%C4%B1c%C4%B1%20deneyimleri%20ve%20daha%20y%C3%BCksek%20m%C3%BC%C5%9Fteri%20memnuniyeti%20yaratarak%20firmaya%20avantaj%20sa%C4%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Lighthouse%20ayr%C4%B1ca%2C%20Azure%20Networking%20MSP'leri%20gibi%20birden%20%C3%A7ok%20hizmet%20sa%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%2C%20m%C3%BC%C5%9Fteri%20tesislerinden%20Azure'daki%20m%C3%BC%C5%9Fteri%20aboneliklerine%20kadar%20optimize%20edilmi%C5%9F%20hibrit%20ba%C4%9Flant%C4%B1%20olu%C5%9Fturmas%C4%B1n%C4%B1%20ve%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1n%C4%B1%20sa%C4%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.%20Bir%20%C3%A7ok%20i%C5%9Fletme%20Azure%20Sanal%20WAN%20ve%20Azure%20Express%20Route%20tabanl%C4%B1%20m%C3%BC%C5%9Fteriler%20i%C3%A7in%20karma%20bir%20a%C4%9F%C4%B1%20planlamak%2C%20olu%C5%9Fturmak%20ve%20i%C5%9Fletmek%20i%C3%A7in%20Azure%20Lighthouse'ni%20kullan%C4%B1r.%3C%2FP%3E%3CP%3E%E2%80%9CAzure%20Lighthouse%2C%20Hizmet%20Olarak%20A%C4%9F%20Platformumuzu%20m%C3%BC%C5%9Fterilerimize%20geni%C5%9Fletmemize%20ve%20Azure'da%20Windows%20Sanal%20Masa%C3%BCst%C3%BC%20gibi%20evden%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmlerini%20art%C4%B1rmam%C4%B1za%20olanak%20sa%C4%9Flad%C4%B1.%E2%80%9D%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Lighthouse%20%E2%80%94%20Azure'da%20%C3%B6l%C3%A7ekli%20y%C3%B6netim%20senaryolar%C4%B1%20i%C3%A7in%20yenilikler%20yapmaya%20devam%20ediyor%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20ve%20hibrit%20m%C3%BClkleri%20y%C3%B6netmek%20i%C3%A7in%20geli%C5%9Ftirilmi%C5%9F%20hizmetler%20ile%20ortak%20m%C3%BC%C5%9Fterilerimize%20de%C4%9Fer%20katmaya%20devam%20eden%20t%C3%BCm%20ortaklar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20tebrik%20ediyoruz.%20Ekibimiz%2C%20i%C5%9F%20orta%C4%9F%C4%B1%20ekosistemimiz%20i%C3%A7in%20yenilik%20yapmak%20i%C3%A7in%20her%20zaman%20oldu%C4%9Fu%20kadar%20motive%20ve%20sonu%C3%A7%20olarak%20s%C3%BCrekli%20olarak%20yeni%20Azure%20Lighthouse%20yetenekleri%20ekliyoruz.%3C%2FP%3E%3CP%3E%C4%B0%C5%9Fte%20birka%C3%A7%20%C3%B6nemli%20nokta%3A%3C%2FP%3E%3CP%3EHizmet%20sa%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1lar%20art%C4%B1k%2C%20m%C3%BC%C5%9Fterilerin%20kaynak%20temsilci%20eylemlerini%20izleyen%20etkinlik%20g%C3%BCnl%C3%BCkleri%20arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1yla%20kendi%20Azure%20kontrol%20d%C3%BCzlemlerinde%20ekipleri%20i%C3%A7in%20bildirim%20ve%20i%C5%9Fe%20al%C4%B1m%20i%C5%9F%20ak%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1%20tetikleyebilir.%3C%2FP%3E%3CP%3EM%C3%BC%C5%9Fteriler%20art%C4%B1k%20y%C3%B6netilen%20hizmet%20tekliflerini%2C%20di%C4%9Fer%20portallar%C4%B1%20veya%20pazar%20yerlerini%20ziyaret%20etmek%20yerine%20kendi%20Azure%20portal%20deneyimleri%20i%C3%A7inde%2C%20hizmet%20sa%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCmlerinde%20y%C3%BCkseltebilir.%3C%2FP%3E%3CP%3EKomut%20sat%C4%B1r%C4%B1%20arabirimi%20(CLI)%2C%20API'lar%20(abonelik%20i%C5%9Flevi)%20ve%20PowerShell%20aras%C4%B1ndan%20se%C3%A7ilen%20otomasyon%20ara%C3%A7lar%C4%B1%20art%C4%B1k%20bir%20Azure%20aboneli%C4%9Finin%20y%C3%B6netilen%20ve%20y%C3%B6netilen%20kirac%C4%B1%20i%C3%A7eri%C4%9Fini%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleyebilir.%3C%2FP%3E%3CP%3EServis%20sa%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1lar%2C%20uyumluluk%20ve%20i%C5%9Ften%20%C3%A7%C4%B1karma%20ihtiya%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1%20h%C4%B1zland%C4%B1rmak%20i%C3%A7in%20m%C3%BC%C5%9Fteri%20taraf%C4%B1ndan%20yetkilendirilen%20Azure%20kapsamlar%C4%B1n%C4%B1%20kendi%20ba%C5%9Flar%C4%B1na%20y%C3%B6netmeyi%20devre%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20b%C4%B1rakabilir.%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Yedekleme%20Gezgini%20ve%20Yedekleme%20raporlar%C4%B1%20art%C4%B1k%20servis%20sa%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1lar%20i%C3%A7in%20m%C3%BC%C5%9Fteri%20verimlili%C4%9Fini%20art%C4%B1ran%20konsolide%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCmler%20sunarak%20operat%C3%B6r%20verimlili%C4%9Fini%20art%C4%B1r%C4%B1yor.%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Lighthouse%20art%C4%B1k%20Microsoft%20Azure%20Government'ta%20bulunan%20FEDRAMP%20Y%C3%BCksek%20sertifikal%C4%B1%20bir%20hizmettir.%3C%2FP%3E%3CP%3E%C4%B0%C5%9F%20ortaklar%C4%B1%20art%C4%B1k%20do%C4%9Frudan%20%C4%B0%C5%9F%20Orta%C4%9F%C4%B1%20Merkezi'nden%20y%C3%B6netilen%20hizmet%20tekliflerini%20taslak%20haline%20getirebilir%20ve%20yay%C4%B1nlayabilir%20ve%20tek%20bir%20portalda%20teklifi%20ve%20olas%C4%B1%20sat%C4%B1%C5%9F%20y%C3%B6netimini%20kolayla%C5%9Ft%C4%B1rabilir.%3C%2FP%3E%3CP%3EAzure%20Lighthouse%20Yard%C4%B1m%20ve%20Destek%20deneyimleri%2C%20ortak%20sorunlar%20i%C3%A7in%20%C3%B6nerilen%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmler%20de%20dahil%20olmak%20%C3%BCzere%2C%20kirac%C4%B1lar%C4%B1n%20sorunlar%C4%B1%20kendileri%20%C3%A7%C3%B6zmek%20i%C3%A7in%20daha%20fazla%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BC%20ile%20y%C3%B6netmesini%20g%C3%BC%C3%A7lendirmek%20dahil.%3C%2FP%3E%3CP%3EKaynak%3A%26nbsp%3B%3CA%20href%3D%22https%3A%2F%2Fazure.microsoft.com%2F%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%20noreferrer%22%3Ehttps%3A%2F%2Fazure.microsoft.com%20%3C%2FA%3E%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-1848750%22%20slang%3D%22en-US%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EAzure%20Lighthouse%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E
Contributor

Binlerce Microsoft iş ortağı ve azure portalını kullanan işletme, Azure üzerindeki, kaynak havuzlarında bulunan on binlerce aboneliğini ve bir milyondan fazla Azure kaynağını temsil eden Azure tanent arasındaki hizmetleri yönetmek için Azure Lighthouse'u kullanıyor. Azure Lighthouse ile, hizmet sağlayıcılar ve kendi azure portalını yöneten işletmeler, Azure'un kapsamlı ve sağlam yönetim araçlarını kullanarak daha yüksek operasyonel verimlilik elde edebilir hatta ediyorlar. Artık hibrit yapılar içinde daha yüksek otomatize edilmiş, ölçeklenebilir ve gelişmiş yönetim becerileri ile mevcut kaynakları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Yönetilen Servis Sağlayıcıların (MSP’lerin) hibrit yapılar ile lokasyonunda bulunan kaynaklar üzerinden müşterilerine hizmet vermesi yaygındır. Birçok MSP ortağı bu gelişmiş senaryolarda birleşik bir yönetim çözümü elde etmek için Azure Lighthouse'a ve Azure Arc'a güveniyor. MSP'ler, Azure kaynak yönetimi aracılığıyla müşterilerinin şirket içi ortamlarını yönetmek için hizmet tekliflerini genişletebilir, kaynakları ölçekli olarak yönetebilir ve Azure ilkelerini kullanarak uyumluluğu yönetebilir.

Azure Lighthouse, Azure Politikası ve Azure Arc'ı kullanan bir Azure Uzman MSP ve ISV olan yapılar bir çok sektördeki hizmetleri hibrit yapılar sayesinde müşterilerine uyumluluk ve performans sağlar.

Azure Arc, hibrit ortamlarda ki sanal makinelerinizi kolayca yönetmenizi sağlarken Azure Lighthouse ile kullanılan Azure Politikası, müşterilerin kullandığı tüm bulutlarda ve özel veri merkezlerinde veya şube ofislerinde tüm müşterileri arasında tutarlılık, güvenlik ve uyumluluk elde etmelerine yardımcı olur.

Azure üzerindeki HITRUST 9.1 sertifikalı çözümleri, kurumsal kuruluşların kolaylıkla buluta geçişlerini ve buluta daha güvenli bir şekilde hızlanmalarını sağlıyor. Azure hizmetleri için zengin bir uyumluluk referans mimarisi kütüphanesi, benzersiz Otomatik Korumalar ve İyileştirme teknolojimiz ile birlikte Azure Lighthouse ve Azure bulutunun gerçek potansiyelini ortaya çıkarır. Görsel ve kullanımı kolay uyumluluk kontrol panelimiz ve esnek raporlarımız, uyumluluğu göstermek için gereken şeffaflık ve görünürlük sağlar. 

Azure lighthose deneyimlerini paylaşan ve ilgimi çeken bir firma müşterileri adına ekranlar, mikrofonlar, kameralar, hoparlörler ve Microsoft Teams'in gerçek zamanlı özellikleri de dahil olmak üzere Microsoft işbirliği cihazlarının (Surface Hubs 1, 2 ve Microsoft Teams Rooms) sağlık durumlarını Azure üzerinden yönetiyor. Birincil izleme aracı olarak Azure Monitor'e ve güvenli erişim mekanizması olarak Azure Lighthouse'a dönerek, son teknoloji cihaz yönetimini sağlamaktadır. Tüm müşterilerinin konsolide görünümleri ile gözetim sağlar ve hızlı sorun çözümü için iş akışlarını tetikleyen zamanında uyarılar sağlar. Azure Lighthouse daha akıcı kullanıcı deneyimleri ve daha yüksek müşteri memnuniyeti yaratarak firmaya avantaj sağlamıştır.

Azure Lighthouse ayrıca, Azure Networking MSP'leri gibi birden çok hizmet sağlayıcısının, müşteri tesislerinden Azure'daki müşteri aboneliklerine kadar optimize edilmiş hibrit bağlantı oluşturmasını ve çalıştırmasını sağlamıştır. Bir çok işletme Azure Sanal WAN ve Azure Express Route tabanlı müşteriler için karma bir ağı planlamak, oluşturmak ve işletmek için Azure Lighthouse'ni kullanır.

“Azure Lighthouse, Hizmet Olarak Ağ Platformumuzu müşterilerimize genişletmemize ve Azure'da Windows Sanal Masaüstü gibi evden çalışma çözümlerini artırmamıza olanak sağladı.”

Azure Lighthouse — Azure'da ölçekli yönetim senaryoları için yenilikler yapmaya devam ediyor

Azure ve hibrit mülkleri yönetmek için geliştirilmiş hizmetler ile ortak müşterilerimize değer katmaya devam eden tüm ortaklarımızı tebrik ediyoruz. Ekibimiz, iş ortağı ekosistemimiz için yenilik yapmak için her zaman olduğu kadar motive ve sonuç olarak sürekli olarak yeni Azure Lighthouse yetenekleri ekliyoruz.

İşte birkaç önemli nokta:

Hizmet sağlayıcılar artık, müşterilerin kaynak temsilci eylemlerini izleyen etkinlik günlükleri aracılığıyla kendi Azure kontrol düzlemlerinde ekipleri için bildirim ve işe alım iş akışlarını tetikleyebilir.

Müşteriler artık yönetilen hizmet tekliflerini, diğer portalları veya pazar yerlerini ziyaret etmek yerine kendi Azure portal deneyimleri içinde, hizmet sağlayıcıları görünümlerinde yükseltebilir.

Komut satırı arabirimi (CLI), API'lar (abonelik işlevi) ve PowerShell arasından seçilen otomasyon araçları artık bir Azure aboneliğinin yönetilen ve yönetilen kiracı içeriğini görüntüleyebilir.

Servis sağlayıcılar, uyumluluk ve işten çıkarma ihtiyaçlarını hızlandırmak için müşteri tarafından yetkilendirilen Azure kapsamlarını kendi başlarına yönetmeyi devre dışı bırakabilir.

Azure Yedekleme Gezgini ve Yedekleme raporları artık servis sağlayıcılar için müşteri verimliliğini artıran konsolide görünümler sunarak operatör verimliliğini artırıyor.

Azure Lighthouse artık Microsoft Azure Government'ta bulunan FEDRAMP Yüksek sertifikalı bir hizmettir.

İş ortakları artık doğrudan İş Ortağı Merkezi'nden yönetilen hizmet tekliflerini taslak haline getirebilir ve yayınlayabilir ve tek bir portalda teklifi ve olası satış yönetimini kolaylaştırabilir.

Azure Lighthouse Yardım ve Destek deneyimleri, ortak sorunlar için önerilen çözümler de dahil olmak üzere, kiracıların sorunları kendileri çözmek için daha fazla öngörü ile yönetmesini güçlendirmek dahil.

Kaynak: https://azure.microsoft.com

0 Replies