Analyzing Spotify streaming history in Azure Data Explorer (Kusto)